Ofte stilte spørsmål om skolen

HAR ELEVENE LEKSER?

Elevene har ikke hjemmelekser. Vi har et utvidet antall undervisningstimer på skolen slik at elevene får gjort skolearbeidet her.

HAR DERE FYSISK AKTIVITET PÅ SKOLEN?

Vi har et godt kroppsøvingstilbud med fokus på ute- og inneaktiviteter etter årstidene. De yngste elevene svømmer 8 uker høst og 8 uker vår, og de eldste svømmer 8 uker på vinteren.

 

HVA KOSTER DET?

Friskoler mottar tilskudd fra staten i størrelsesorden 85 % av satsen offentlige skoler får. De resterende 15 % kan vi be foreldrene om å betale i form av skolepenger. Vi har som mål å holde foreldrenes kostnad så lav som mulig. For priser, se PRISER.

 

HVA ER INKLUDERT I SKOLEMATEN?

Elevene får oppskåret frukt på formiddagen – forskning viser at vi spiser mye mer frukt når den kommer oppdelt og er innbydende dandert.

Vi har smørelunsj med grovbrød, variert utvalg av pålegg og grønnsaker og vann eller melk å drikke. To ganger i uken serverer vi varm mat. Vi tilbyr variert og sunn mat laget fra bunnen av.

 

ER DET ANDRE FAG ENN I OFFENTLIG SKOLE?

Vi har stort sett de samme fagene som i den offentlige skolen, forskjellen ligger i måten vi underviser dem på.

Vi har egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Kompetansemålene i Læreplan for montessoriskolen integrerer mål fra Kunnskapsløftet og mål direkte relatert til montessorimateriell og våre arbeidsformer.

 

HAR DERE LENGRE ELLER KORTERE DAGER?

Vi har lengre skoledag fordi vi i tillegg til å dekke minstetimetallet i alle fag gir elevene mulighet til å fordype seg etter egen interesse, eller tid til å arbeide med områder eleven trenger mer tid på.

 

HAR DERE TVERRFAGLIG UNDERVISNING?

Vi er svært opptatt av å knytte emner sammen slik at elevene får en forståelse for årsakssammenhenger, og vi underviser på en slik måte at de selv skal kunne oppdage slike sammenhenger. Vi ønsker at de skal plassere seg selv i et historisk perspektiv og i et samfunnsperspektiv.

 

ER DET SAMME TILGANG TIL SPESIALPEDAGOGISK OPPFØLGING SOM I OFFENTLIG SKOLE?

Spes. ped. oppfølging er en personlig rettighet eleven har uansett skoleform. Vi samarbeider med alle hjelpeinstanser i faste møter og ved behov. Vi har spesialpedagog og støttepedagog ansatt for å ivareta de elevene som trenger det.

 

HVA MENES MED «INTERNASJONAL MONTESSORISKOLE»

Det finnes montessoriskoler på alle kontinenter, dette setter oss i en internasjonal sammenheng. Pedagogikken er mer kjent mange andre steder enn i Norge, så vi tiltrekker oss familier av mange nasjonaliteter.

 

HVILKEN UTDANNING HAR LÆRERNE?

Våre lærere har lærerutdanning med flerårig etterutdanning i montessoripedagogikk.

 

HVORDAN TAKLER ELEVER OVERGANGEN FRA MONTESSORISKOLEN TIL OFFENTLIG UNGDOMSSKOLE?

Overgang til ungdomskolen går veldig fint. Elevene er vant til svært varierte arbeidsformer og til å være lydhør ovenfor hvilke samhandlingsregler som finnes i forskjellige situasjoner. De har derfor ikke problemer med å tilpasse seg et nytt skolesystem.

 

HVA TENKER DERE RUNDT GRENSESETTING/DISIPLIN?

Våre pedagoger er dyktige ledere som jobber systematisk med at elevene skal opparbeide god indre disiplin. God  indre disiplin gir elevene økt frihet, en anerkjennelse som leder videre til god selvfølelse.

Vi forbereder det ytre miljøet og det sosiale miljøet slik at grensene både for samhandling og selvstendig arbeid er tydelige.

 

GIR DERE INDIVIDUELT TILPASSET OPPLÆRING?

Vi gir individuelt tilpasset opplæring i en gruppekontekst. Hver elev får det de trenger, både faglig og sosialt, ved å inngå i forskjellige grupper. Gjennom å observere elevenes arbeid i små grupper med konkretisert undervisningsmateriell, får læreren veldig god oversikt over hvilke konsepter eleven mestrer, og hvilke som må utdypes. Lærer observerer kontinuerlig elevenes progresjon, og sørger for å inkludere elevene i gruppepresentasjoner som møter dennes behov, enten det er å gå videre eller å presentere nok en innfallsvinkel til lærestoffet for å sikre forståelse.

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet