Om barnehagen

Maria Montessori mente at nøkkelen til et barns naturlige utvikling ligger i muligheten til å kunne konsentrere seg. Montessoribarnehager legger derfor vekt på å ha et miljø tilrettelagt for barns individuelle utvikling. Barna ”eier” rommet, og skal ha mulighet til å finne en aktivitet de har lyst til å gjøre, og skal kunne holde på så lenge de har behov for det.

«The child keeps still for a while, and then chooses some task he finds easy, such as arranging the colors in gradation; he continues working at this for a time, but not for very long; he passes on to some more complicated task, such as that of composing words with the moveable letters, and perseveres with this for a long time (about half an hour). At this stage he ceases working, walks about the room, and appears calm; to a superficial observer he would seem to show signs of fatigue. But after a few minutes he undertakes some much more difficult work, and becomes so deeply absorbed in this that he shows us that he has reached the acme of his activity… When this work is finished, his activity comes to an end in all serenity; he contemplates his handiwork for a long time, then approaches the teacher, and begins to confide in her… The appearance of the child is that of a person who is rested, satisfied, and uplifted.» 
Spontaneous Activity in Education p 97, Chap III

”HJELP MEG Å GJØRE DET SELV»

Utsagnet befester den grunnleggende tanken i montessoripedagogikken at ingen kan lære en annen noe. Man trenger hjelp for å lære, men hvert individ må foreta selve innlæringen selv. Det er veldig viktig at vi ikke retter unødvendig, for det kan ta lærelysten fra barna, og kan hindre dem i deres egen utvikling.

“Never help a child with a task at which he feels he can succeed.”
Maria Montessori.

Når et lite barn tar på seg støvlene på “feil bein” er det helt unødig å rette på det. Barnet merker dersom det er ekkelt å gå slik og ber da selv om hjelp eller prøver ut på egenhånd. Det samme gjelder når barnet begynner å lese og skrive. Rettelse vil bare føre til at de mister lysten. Materiellet er selvkorrigerende, og dermed øker deres mestringsfølelse og selvbilde. I Montessoribarnehager blir det lagt vekt på å ha et miljø tilrettelagt for barna- barna eier rommet. Vi tilrettelegger for at barna fritt kan bevege seg fra en aktivitet til en annen, og vi skal sørge for at de får ro til å holde på i sitt eget tempo.

ENGELSK I BARNEHAGEN

Vi er en tospråklig barnehage og har engelsk som andrespråk. Engelsk er et verdensspråk, og en av forutsetningene for fred, er at mennesker fra alle land kan kommunisere med hverandre. Siden omkring 1965 har lingvister bevist at flerspråklighet ikke er skadelig, men tvert imot kan gi en høyere metaspråklig bevissthet. Det betyr at flerspråklige barn, langt tidligere enn enspråklige barn, vet at forbindelsen mellom en ting og ordet knyttet til den er tilfeldig. De vet at en betydning kan ha flere former. Vår engelskassistent kommuniserer med barna på engelsk, og de får synge engelske sanger og muligheten til selv å snakke engelsk når de er klar for det. Engelskmateriell ligger alltid fremme på 3-6 avdelingene. Stjerneskudd- og Solskinnsbarna synger sanger på engelsk, og blir også snakket med på engelsk av engelskveilederen. Mange tror at barn lærer språk senere når de lærer flere språk på én gang. Dette er bare kortsiktig og er ikke en forsinkelse som gir varig negativt utslag. Det en kan si, er at de personene eller ungene som klarer å utvikle to språk, får kognitive fordeler av tospråkligheten sin.

MILJØETS BETYDNING

Med utgangspunkt i barnets absorberende sinn, sensitive perioder og viten om at barna lærer av egne erfaringer spiller miljøet rundt barnet en stor rolle. I barnehagen skal barnet møte virkeligheten og den kultur de lever i, tilpasset deres størrelse og måte å lære på. Miljøet skal gi barnet den tid og det rom som det trenger for å utforske, repetere og forstå i eget tempo. Hos oss er miljøet tilrettelagt for de aldersgruppene som går der. Alt av møbler er etter barnas størrelse og bilder, kunst og knagger er i barnets høyde. Materiellet ligger til en hver tid tilgjengelig og innbydende plassert slik at barna selv kan bestemme hva de vil holde på med. Dette konkretiserte materiellet stimulerer barnets naturlige utvikling, og dekker alle de syv fagområdene i rammeplanen. Det tilrettelagte miljøet er altså en viktig faktor når det kommer til barns medvirkning og læring.

”The first aim of the prepared environment is, as far as it is possible, to render the growing child independent of the adult.»
Maria Montessori

MATERIELLET

Maria Montessori var overbevist om at bevegelse satt i sammenheng med det barnet prøver å lære seg har en forsterkende effekt på deres intellektuelle utvikling, og ny forskning gir henne rett. Det er en av grunnene til at det er utviklet spesielt montessorimateriell som fokuserer på at barnet tar i bruk hele kroppen for å lære.

”… bevelgelse er av stor betydning for intellektuell utvikling i seg selv, forutsatt at handlingen har sammenheng med den mentale aktiviteten som foregår….Når man ser på barnet blir det innlysende at utviklingen av sinnet blir til gjennom bevegelsene… Sinn og bevegelse er deler av samme enhet.”
Maria Montessori, The Absorbent Mind, 1967

Montessorimateriellet er konstruert med tanke på å gi barnet mulighet til å få flest mulig erfaringer ved bruk av sine egne hender, og montessori pedagoger er utdannet til å presentere materielle på en så tydelig og grundig måte at det er innlysende for barnet hvordan det skal brukes. Materiellet skal være estetisk tiltalende. Det er laget slik at det hjelper barnet å isolere det fenomenet det skal gi hjelp til å utforske, og det er lagt vekt på å ta bort alt som kan forstyrre prosessen. Materiellet ”Den romerske Buen” har for eksempel ikke klosser med forskjellige farger som ville forstyrre materiellets egentlige hensikt som er å fokusere på prinsippet bak konstruksjonen. Det er når barnet selv tar initiativ til å arbeide med materiellet at det kan tilegne seg den kunnskapen materiellet byr på. Vi må derfor skape rom for individuelt arbeid ved å tilrettelegge dagene uten avbrytelser, slik at barnet kan jobbe uforstyrret og etter eget valg.

Klikk her for å lese mer i vår Årsplan: ÅRSPLAN FOR HOLMESTRAND INTERNASJONALE MONTESSORIBARNEHAGE

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet